Veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğüne ilişkin “Yıllık Mali Bilanço Toplam Tutarı” istisna kriterinde değişiklik yapıldı

Temmuz 28, 2023

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun; 19.07.2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Kararı ile Veri Sorumluları Siciline (VERBIS) kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesinde kriter olarak kabul edilmiş olan “yıllık mali bilanço toplamı” tutarı, ülkemizdeki ekonomik koşullar dikkate alınarak yeniden değerlendirilmiştir.

06.07.2023 tarih ve 2023/1154 sayılı Kurul Kararı ile, 19.07.2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Kurul kararında yer alan “’yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar’’ ifadesindeki yıllık mali bilanço toplam tutarı değiştirilerek; “yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi  veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar’’ şeklinde güncellenmiştir.

Buna göre, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan ve yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları, VERBIS kayıt yükümlülüğünden muaftırlar.

Kurul kararı 25.07.2023 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Kararına buradan ulaşabilirsiniz.