İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik

Şubat 16, 2024

28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (“İSG Kanunu”) 38. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için, işverenlerin uymakla yükümlü olduğu iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yükümlülükler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğe ilişkin hükümlerin uygulanması 31.12.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde ertelenmiştir.

  1. Ertelenen Yükümlülükler ve Bakanlık Destekleri

İSG Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması amacıyla işverenin:

  1. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü,
  2. Görevlendirdiği personelin araç, gereç, mekân ve zaman gibi ihtiyaçlarını karşılama ve belirlenen tedbirleri uygulama yükümlülüğü,
  3. İşyerinin sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyon sağlama yükümlülüğü,
  4. Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen konularda bilgi verme yükümlülüğü

mevcut olup yapılan değişiklikle birlikte anılan yükümlülükler 31.12.2024 tarihine kadar ertelenmiştir.

Değişiklik uyarınca, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlanacak desteklerin uygulanma tarihi de 31.12.2024 tarihine ertelenmiştir. ISG Kanunu’nun 7’nci maddesine göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından aşağıdaki şartlarla 31.12.2024 tarihi itibariyle destek sağlanabilecektir;

  1. Kamu kurum ve kuruluşları hariç, ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir ancak Cumhurbaşkanı, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.
  2. Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir.
  3. Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.
  4. Anılan Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz.
  1. Sonuç

ISG Kanunu’nun 38. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi yükümlülüğü 31.12.2024 tarihine kadar ertelenmiş bulunmaktadır. 31.12.2024 tarihi itibariyle, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere idari para cezası uygulanacaktır.

Bakanlık tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla sağlanacak destekler ise 31.12.2024 tarihi itibariyle uygulanacaktır.

DKND Hukuk Bürosu