Mapeg: E-Tebligat Adresi Almayanlara İdari Para Cezası Uygulanacak!

Ocak 10, 2020

Hatırlanacağı üzere, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesinin verdiği yetki ile yeniden düzenlenen Elektronik Tebligat Yönetmeliği (Yönetmelik) 6 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik kapsamında aralarında mahkemelerin de bulunduğu, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından elektronik tebligatların Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılma zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmelik kapsamında; Uluslararası Elektronik Tebligat Sistemi (UETS veya e-tebligat) adresi edinme zorunluluğu getirilmişse de e-tebligat adresi edinmeyen kurum ve kuruluşlar hakkında bir cezai müeyyide öngörülmemiştir. Ancak, 31.12.2019 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yayımlanan duyuruda, MAPEG tarafından tebligat yapılacak olan UETS adresi edinmemiş ruhsat hak ve sahipleri hakkında 25.000-TL tutarında bir idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştır. Bu makale kapsamında UETS sistemi hakkında özet bilgi verilmekte ve ayrıca MAPEG tarafından yapılan duyuru detaylıca incelenmektedir.UETS Sistemine Kayıt Zorunluluğu Olan Kurum ve KuruluşlarElektronik Tebligat Yönetmeliğinin 5. maddesinin (f) bendi uyarıca, aşağıdakilerin elektronik tebligat adresi edinmesi zorunludur: a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler,c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri,d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar,e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri,g) Noterler,ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar,h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler,ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.Ayrıca, yukarıda sayılanlar dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin talepleri halinde elektronik tebligat adresi verilecek olup, bu durumda olan kişilere de tebligatın elektronik yolla yapılması mecburidir. Yönetmelik kapsamında anonim şirketler, limited şirketler, kollektif şirketler, komandit şirketler, dernekler, vakıflar ve kooperatiflerin elektronik tebligat adresi almak üzere 31.01.2019 tarihine kadar PTT’ye başvurularını tamamlamaları gerekmekteydi. Ancak, elektronik tebligat adresi almayan söz konusu özel hukuk tüzel kişileri açısından herhangi bir cezai müeyyide öngörülmemiştir.Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Duyurusu Kapsamında UETS Sistemine Geçiş Zorunluluğu3213 sayılı Maden Kanunu’nun 18. Ek maddesinde, “MAPEG görev alanına giren konulara ilişkin her türlü tebligatı, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-tebligat) yoluyla ilgilisine tebliğ edebilir. Bu yollarla yapılan tebligatlar Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ edilmiş sayılır. Maden Kanunu ile Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif edilmiş tebligata esas KEP kullanmaları zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri her üç ay için 25.000 TL idari para cezasıuygulanır. Bu idari para cezası her yıl Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı nispetinde artırılır.” hükmü yer almaktadır. MAPEG tarafından yapılan 31.12.2019 tarihli duyuruda, Maden Kanunu’nun 18. Ek maddesinde belirtilen kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-tebligat) olarak, 01.01.2020 tarihinden itibaren Ulusal Elektronik Tebligat Sistemini (UETS)’nin kullanılacağı belirtilmiştir. UETS, Tebligat Kanunu ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistemdir. MAPEG, görev alınan giren tüm konulardaki bildirimlerde ruhsat ve hak sahiplerine 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren UETS sistemi üzerinden e-tebligat adreslerine tebligat yapacaktır. Bu bağlamda, MAPEG tarafından tebligat alacak olan aşağıdaki muhatapların 20 Ocak 2020 tarihine kadar UETS üzerinden e-tebligat adresi alması zorunludur: Ruhsat Sahipleri RödovansçılarYTK’larYTK personeli Daimi nezaretçiler Teknik elemanlarYukarıda sayılan muhataplardan UETS adresleri olmayan veya adresi açılmayan veya adresi herhangi bir nedenle kapalı durumda olan ruhsat ve hak sahiplerine, bu yükümlülüklerini yerine getirmedikleri her üç ay için 25.000 TL idari para cezası uygulanacaktır. SonuçElektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca, anonim şirket, limited şirket, komandit şirket, kooperatif, dernek ve vakıflar ile Yönetmeliğin 5. Maddesinde sayılan diğer özel hukuk tüzel kişileri açısından UETS adresi alınması zorunluluğu getirilmişse de UETS adresi edinmeyen kişiler açısından herhangi bir cezai müeyyide öngörülmemiştir. MAPEG tarafından yapılan 31.12.2019 tarihli duyuruda ise, UETS adresi edinmeyen ruhsat hak ve sahiplerine ilişkin idari para cezası verileceği uyarısı yapılmıştır. Buna göre, MAPEG tarafından herhangi bir cezai yaptırıma maruz kalınmaması için, ruhsat ve hak sahiplerinin, 20 Ocak 2020 tarihine kadar e-tebligat adresi olarak https://basvuru.etebligat.gov.tr internet adresinden müracaat ederek UETS adreslerini almaları gerekmektedir.