Gayrimenkul Edinimi ile Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması

Ekim 18, 2022

2022 yılında gerçekleşen yasal mevzuat değişikliği neticesinde, en az 400.000 Amerikan doları (USD) değerinde gayrimenkul (ev, işyeri, arsa, vb. nitelikli taşınmaz) satın alan yabancı yatırımcılara Türk Vatandaşlığının istisnai olarak kazanma imkanı tanınmıştır.

Bir yabancının Türkiye’den taşınmaz satın alabilmesi için, öncelikle kanuni sınırlamalara uyması zorunludur. Türkiye 183 ülkenin vatandaşlarına karşılıklılık şart aranmaksızın taşınmaz alma imkanı sağlamıştır. Bu kapsamda işbu 183 ülkenin vatandaşları aşağıda belirtilen kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla taşınmaz satın alabilirler ve sınırlı ayni hak edinebilirler:

•          Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onuna (%10) kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak (ipotek dahil) edinebilir.

•          Ülke genelinde, yabancı uyruklu bir gerçek kişi, en fazla otuz (30) hektar (30 hektar yaklaşık olarak 300.000 m2 veya 3.223.000-ft2’ye tekabül etmektedir) taşınmaz satın alınabilir ve sınırlı ayni hak edinebilir.

•          İlgili taşınmazın askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde yer almaması gerekmektedir.

Gayrimenkul satın alınması yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması için yapılması gereken işlemler aşamalar halinde aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

1.         Aşama – Gayrimenkul Satın Alınması ve Uygunluk Belgesinin Alınması

En az 400.000 Amerikan doları değerinde bir gayrimenkul satın alınmalıdır. Parasal şart olarak talep edilen 400.000 Amerikan doları yerine aynı değer karşılığındaki döviz veya Türk Lirası da bu şartın gerçekleşmesi için yeterlidir. Bu parasal şartın tespitinde tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınmaktadır.

Gayrimenkulün satış yoluyla edinilmesine yönelik başvurularda aranılan 400.000 Amerikan Doları tutarın tespiti için, ilgili tapu müdürlüğünün atayacağı Değerleme Uzmanı vasıtasıyla “Gayrimenkul Değerleme Raporu” alınmalıdır

Tapu Sicil Genel Müdürlüğüne ön başvuru yapılır, tüm evrakın eksiksiz olması halinde Genel Müdürlük tarafından devir için randevu verilir, tapu devri için gerekli harç ve masraflar ödenir ve eş zamanlı olarak devir Tapu Genel Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilir.

Gayrimenkul satın alınırken, tapu kaydına 3 yıllık satılmama şerhi konulmalıdır.

İşlem tamamlandıktan sonra, yabancı için Uygunluk Belgesi alınabilmesi için Tapu Sicil Genel Müdürlüğü sistem üzerinden ilgili evrakı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderir.

Gayrimenkul Satın Alınması İçin Gerekli Başvuru Belgeleri

1.         Taşınmazın tapu senedi belgesi

2.         Satın alacak yabancıların pasaport ve fotokopisi (onaylı Türkçe tercümesi ile)

3.         Gayrimenkul Değerleme Raporu

4.         Mülkün bulunduğu belediyeden alınacak “Emlak Rayiç Değeri Belgesi”

5.         Konut ve işyeri için zorunlu depren sigortası poliçesi

6.         Satan kişinin 1 adet fotoğrafı (beyaz fonlu, biyometrik)

7.         Satın alan yabancının 2 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır, 6×4 ölçüsünde)

8.         Satın alan yabancının  Türkçe bilmemesi halinde yeminli tercüman (Avukat varsa, gerekli değildir)

9.         Avukata verilen vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği (Yurt dışında düzenlenmiş ise, onaylı Türkçe tercümesi)

Uygunluk Belgesi Alınması İçin Gerekli Belgeler

1.         Geçerli pasaport ve pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi

2.         Dört (4) adet renkli pasaporta uygun fotoğraf

3.         Tapu senedi veya noter onaylı taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

4.         Gayrimenkul Değerleme Raporu

5.         Bedelin alıcı veya ilgili kişiler tarafından satıcı veya ilgili kişilerin hesabına yatırıldığını gösterir bankalar tarafından onaylanmış dekont (Havale, EFT veya bloke çekle birlikte dekontu).

6.         İlgili tapu müdürlüğünde taşınmazın üzerinde üç (3) yıl süreyle satılmayacağına ilişkin şerh konulması

2.         Aşama – Kısa Süreli Oturma İzninin Alınması

Vatandaşlık başvuru işlemlerinin tamamlanması sürecini kapsayacak şekilde, gayrimenkul satın aldıktan sonra kısa süreli ikamet izni alınması gerekir.

Kısa Süreli Oturma İzni Alınması İçin Gerekli Belgeler

1.         Geçerli vize veya başvuru tarihinde dolmamış vize muafiyet süresi (Avukata vekalet verilmesi halinde yabancının Türkiye’ye giriş yapmasına gerek yoktur)

2.         Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere pasaport aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar) ve onaylı Türkçe tercümesi

3.         4 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır)

4.         Vekaletname aslı veya onaylı fotokopisi ve onaylı Türkçe tercümesi

5.         Geçerli özel sağlık sigortası

6.         Yapılan yatırıma göre Uygunluk Belgesi

7.         Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)

3.         Aşama – Türk Vatandaşlığına Başvuru Yapılması

Uygunluk belgesi alan ve kısa dönem ikamet izni başvurusunu tamamlayan yabancı yatırımcı aşağıda sayılan belgeler ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

Ek olarak, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için başvuruda bulunan yabancının kendi aile bireyleri adına (eşi ve 18 yaşının altındaki çocukları için) başvuru yapması mümkündür. Bu durumda, başvuru yapan yabancı yatırımcının aile bireylerinin kısa dönem ikamet izni başvurusu yapması veya ek bir yatırım yapması şartı aranmamaktadır. Diğer ailem üyeleri ek belgeler ile (kimlik, pasaport belgeleri, doğum belgesi, medeni halini gösteren belge, resim vb.) Vatandaşlık başvurusundan yararlanabilmektedir.

Gayrimenkul edinimi ile Türk vatandaşlığının kazanılması amacıyla aşağıdaki belgeler ile başvuru yapılır:

1.         Başvuru formu

2.         İki adet renkli fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır)

3.         Sağlık raporu

4.         Başvuran kişinin birinci veya ikinci° Türk Vatandaşı yakınları varsa bu kişilerin nüfus kayıt örneği

5.         Yabancı yatırımcının Vatandaşı olduğu ülkeden alınan Apostil onaylı veya Türk konsolosluğu tarafından onaylanmış nüfus kayıt örneği ve noter onaylı Türkçe tercümesi

6.         Yabancı yatırımcının vatandaşı olduğu ülkeden alınan Apostil onaylı veya Türk konsolosluğu tarafından onaylanmış doğum belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi ile sunulacaktır

7.         Yabancı yatırımcının Vatandaşı olduğu ülkeden alınan Apostil onaylı veya Türk konsolosluğu tarafından onaylanmış yabancının bekar, evli, boşanmış veya dul olduğunu açıkça gösteren medeni hal belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi. İşbu belgeye ek olarak:

8.         Yabancı yatırımcı evli ise, yabancının Vatandaşı olduğu ülkeden alınan Apostil onaylı veya Türk konsolosluğu tarafından onaylanmış boşanma belgesi kararı ve noter onaylı Türkçe tercümesi

9.         Yabancı yatırımcı dul ise, yabancının Vatandaşı olduğu ülkeden alınan Apostil onaylı veya Türk konsolosluğu tarafından onaylanmış işinin ölüm belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi

10.       Başvuranın velayetinde bulunan 18 yaşından küçük çocuğun da Türk vatandaşlığı kazanması isteniyorsa diğer ebeveynin bulunduğu yetkili makamdan alınmış Apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylı diğer ebeveyn muvafakatini gösteren belge ve noter onaylı Türkçe tercümesi

11.       Hizmet bedelinin maliye veznesine ödendiğini gösteren dekont

12.       İlgili bakanlıklar tarafından oluşturulan komisyon tarafından vatandaşlık başvurusu değerlendirilir ve cumhurbaşkanının onayına sunu olur. Nihai karar cumhurbaşkanı tarafından verilmektedir.

13.       Uygunluk belgesi alınması, kısa dönem ikamet izni başvurusu, ikamet izni kartının teslim alınması ve vatandaşlık başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin sunulması yabancının ülkeye girişine ihtiyaç olmaksızın özel vekaletname ile uzaktan sonuçlandırılabilir. Ancak, başvurunuz sonuçlandırıldığı son aşamada başvuran ve adına başvuru yapan birinci derece aile bireyleri (eş ve 18 yaş altı çocuk) en yakın nüfus Müdürlüğü’nde parmak izi vermek ve kendi Türk Vatandaşı kimlik ve veya pasaportlarını almak için hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlgili bakanlıklar tarafından oluşturulan komisyon tarafından vatandaşlık başvurusu değerlendirilir ve Cumhurbaşkanının onayına sunu olur. Nihai karar cumhurbaşkanı tarafından verilmektedir.

Uygunluk belgesi alınması, kısa dönem ikamet izni başvurusu, ikamet izni kartının teslim alınması ve vatandaşlık başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin sunulması yabancının ülkeye girişine ihtiyaç olmaksızın özel vekaletname ile uzaktan sonuçlandırılabilir. Ancak, başvurunuz sonuçlandırıldığı son aşamada başvuran ve adına başvuru yapan birinci derece aile bireyleri (eş ve 18 yaş altı çocuk) en yakın nüfus Müdürlüğü’nde parmak izi vermek ve kendi Türk Vatandaşı kimlik ve veya pasaportlarını almak için hazır bulunmaları gerekmektedir.

Konu hakkında resmi bir düzenleme olmasa da uygulamada kısa dönem ikamet izni başvuruları genellikle bir-iki hafta içinde, vatandaşlık başvuruları ise üç-altı ay arası sonuçlandırılmaktaydı. Ancak coğrafyanın girmiş olduğu durum sebebiyle vatandaşlık başvurularının sonuçlanmasında değişiklikler olabilecektir.

DKND Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize yardımcı olmak için sürece ilişkin her türlü hukuki destek bu konuda uzman avukatlarımız tarafından eksiksiz olarak sağlanmaktadır.