Değerli Konut Vergisi, İtiraz Ve Dava Yolu

Aralık 27, 2019

7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 30-37. maddeleri ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na (“Kanun“) 42-49 maddeleri eklenmek suretiyle Değerli Konut Vergisi (“DKV“) olarak adlandırılan yeni bir vergi düzenlemesi getirilmiştir. Düzenlemeye göre, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken (konut) nitelikli taşınmazlardan, bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce (“TKGM“) belirlenen değeri 5.000.000.-TL Türk Lirası ve üzerinde olanlar DKV’ye tabi olacaktır. Taşınmazın değeri TKGM tarafından 5.000.000.-TL ve üzerinde tespit edilmiş ise, değerleme sonuçları TGKM resmi internet sitesinde ilan edilmekte ve ilgili mükelleflere ayrıca tebliğ edilmektedir. DKV ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Taşınmazların malikleri, intifa hakkı sahipleri, taşınmazda malik gibi tasarruf edenler DKV ödemekle yükümlüdür.Hisseli taşınmalarda paydaşlar hisseleri oranında DKV ödeyecek, elbirliği mülkiyeti halinde ise, malikler vergiden müteselsilen sorumlu olacaktır. DKV’ye tabi konut nitelikli taşınmazlardan değeri;5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar binde 3,7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar binde 6,10.000.001 TL’yi aşanlar binde 10oranında vergilendirilmektedir.Değerli konut vergisinin matrahı, bina vergi değerleri ve TKGM tarafından belirlenen değerden yüksek olanıdır.Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette ise matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınmaktadır.VERGİDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLARAşağıdaki şartları taşıyan taşınmazlar DKV’den muaf olacaklardır:Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil) (bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri hariçtir),Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil),Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar.TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNE İTİRAZ SÜRECİTKGM tarafından tespit edilerek, ilgilisine tebliğ edilen değere tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde itiraz edilebilir. Tespit değerine itiraz TKGM’ye doğrudan veya TKGM’ne iletilmek üzere Tapu Müdürlüklerine, ilgilisi tarafından şahsen ya da yetkili temsilci aracılığıyla yazılı olarak müracaat edilerek yapılabilir. Tespit edilen değere bu sürede itiraz edilmediği takdirde taşınmaz değeri kesinleşecektir. İTİRAZ DİLEKÇESİNDE BELİRTİLMESİ GEREKEN HUSUSLARKanun’da TKGM’ye yapılacak itiraza ilişkin olarak bir şekil şartı belirlenmemiş olmakla birlikte, TKGM nezdinde yapılacak itirazın gerekçelendirilmesi, dilekçede itiraz sebeplerinin ayrıntılı olarak çevredeki emsal satış bedelleri, varsa önceden alınmış değerleme raporları, emlak vergisi rayiç değer belgesi gibi dayanak belgelerle TKGM tarafından yapılan tespitin tartışmaya açılması uygun olacaktır.Yine itiraz aşamasında, Sermaye Piyasa Kurulu tarafından lisanslı taşınmaz değerleme şirketlerinden taşınmazın piyasa değerini gösterir bir değerleme raporu alınarak bunun itiraz dilekçesine ek olarak sunulması da itiraz dilekçesindeki iddiaları güçlendirecektir. Ancak, tüm bu dayanak belgeler dava aşamasında da sunulabilir.TKGM’NİN İTİRAZIN REDDİ KARARINA KARŞI DAVA AÇILMASI Yapılan itirazlar, 15 gün içinde değerlendirilerek TKGM tarafından sonuçlandırılır ve kesinleşen değer, aynı usulle ilan edilip, ilgilisine tebliğ edilir. TKGM tarafından itirazın reddi yolunda işlem tesis edilir ise, bu işleme karşı idari yargıda 60 gün içinde dava açılabilirve yürütmenin durdurulması talep edilebilir. Anılan davada, davalı idare TKGM olup, Ankara idare mahkemeleri yetkili olacaktır.VERGİNİN BEYANI VE TAHAKKUK EDEN VERGİYE İLİŞKİN VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI31 Aralık 2019 tarihine kadar 5 milyon lirayı aşan konutlar için, taşınmazın bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine 20 Şubat 2020’ye kadar beyanname verilmesi gerekmektedir. Beyanname verilirken mutlaka ihtirazı kayıt eşliğinde sunulmalıdır çünkü ihtirazı kayıt şerhi konmadan verilecek bir beyannamede, beyan edilen matrah ve tarh edilen vergilere karşı dava açmak mümkün olmayacaktır. Özetle, 20 Şubat 2020’ye kadar ilgili vergi müdürlüğüne beyanname verilirek ihtirazı kayıt düşülmek suretiyle verginin tahakkuk ettirilmesini takiben 30 günlük süre içinde vergi mahkemelerinde dava açılmalıdır. Bu davada, fazladan gerçekleştirilen tahakkukun iptali ve fazladan ödenen vergi tutarının iadesi talep edilmelidir. Vergi mahkemesinde açılan dava ile TKGM’ye karşı açılan idari dava doğrudan ilişkili olduğundan, anılan davalarda ki herhangi olumlu durumun, diğer dava dosyasına sunularak bildirilmesi uygun olacaktır.

DKND HUKUK BÜROSU

Av. Nazlı DERVİŞOĞLU DOĞAN – Av. UYGAR EKİCİ Detaylı bilgi edinmek isterseniz, Av. Arb. Nazlı Dervişoğlu Doğan (nazli@dkndlaw.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımız genel bilgi mahiyetinde olup, ortaya çıkabilecek sonuçlardan DKND Hukuk Bürosu ve avukatları hakkında herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.