5510 Sayılı Kanunun 81/1-ı Bendinde Yer Alan Beş Puanlık İndirim Hakkındaki Bilgi Notu

Ağustos 22, 2022

5510 Sayılı Kanunun 81/1-ı Bendinde; “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır.” gerekçesi ile beş puanlık bir sigorta prim indirimi yapılmıştır. 5 Puanlık İndirimden Yararlanma Şartları İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, “1-İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini ise Maliye Bakanlığına vermeleri, 2-Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, 3-Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması” şartlarının sağlanması gerekmektedir. Ancak istisna olarak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendiren işverenler ile Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa ve 22/2/2006 tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile diğer taksitlendirme ve yapılandırma Kanunlarına göre taksitlendiren ve yapılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece bu fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu bent hükümleri; vakıflar tarafından kurulan yüksek öğretim kurumları ile okul -aile birliklerince çalıştırılanlar hariç olmak üzere 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım isleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım islerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. Ancak (i) bendine göre; “Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak yurt içinden götürülen sigortalılar için, bu maddenin (f) bendine göre prime esas kazanç üzerinden ödenecek primin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır.” 5 puanlık indirimden yararlanma şartlarına ilişkin düzenleme sadece kayıt dışı istihdam veya sahte sigortalılık yönünden tespit edilmiş olan iş yerleri için değil, aynı şirket veya işverene bağlı Türkiye’deki tüm iş yerleri ve tüm sigortalılar için de geçerli olduğundan şartları taşımayan şirket 5 puanlık indirimden yararlanamamaktadır. Tüm bu açıklamalar dahilinde, kayıt dışı çalışma konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, günlük veya çağrı üzerine çalışma şeklinde dahi olsa SGK bildirimi yapılmadan iş başı yaptırılmaması konusunda gerekli önlemlerin alınmasını rica ederiz. Not: Bir personelin SGK bildirimi yapılmadan çalıştırılması halinde uygulanacak idari para cezası her bir ay için 20.100,00-TL’dir. 5 puanlık indirimin personel başına bugünkü tutarı asgari ücretle çalışan için 335,00-TL’dir. Ücret yükseldikçe bu tutar da artmaktadır.

Related Articles